Title Image

Rekisteri- ja tietosuoja­seloste

Tämä on Kauneusprimavera.fi:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.01.2022. Viimeisin muutos 27.01.2022.

 

1. Rekisterinpitäjä

Eija Marita Häyrinen Tmi / Kauneushoitola Primavera, Primavera 3 A, 01340 Vantaa

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eija Häyrinen, eija_hayrinen@hotmail.com, 045 273 8335

3. Rekisterin nimi

www.kaneusprimavera.fi verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön antama suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa verkkokauppatilauksen toimitus tilaajalle sekä verkkokaupan tuotteiden ja Kauneushoitola Primaveran palvelujen markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yrityksen nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, tilaustiedot ja mahdolliset tilauksen yhteydessä annetut lisätiedot. Tietoja voidaan säilyttää niin kauan kunnes saamme vahvistetun pyynnön tietojen poistamisesta, minkä jälkeen ne poistetaan viikon kuluessa. Voimme myös poistaa käyttäjän tiedot iman hänen omaa pyyntöään, mikäli tietojen säilyttämiselle ei enää nähdä tarvetta. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta kauneusprimavera.fi verkkokaupassa olevan www-lomakkeen kautta lähetetyistä tiedoista, jossa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta käyttäjien tietoja muille tahoille. Käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan poikkeustapauksissa Suomen viranomaisille, viranomaisten tekemän oikeuspäätöksen perusteella. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjät huolehtivat siitä, että tallennettuja tietoja sekä muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).